Složeniny typu hereby, hereinafter,… v právnické angličtině

 5. dubna, 2021 Admin
Obtížnost    

Zájmenná příslovce (Pronominal Adverbs)

 

Pro právnickou angličtinu je velmi typické archaické vyjadřování, které zahrnuje i níže popsaná zájmenná příslovce. Jedná se o složeniny příslovce a jedné, či dvou předložek. V právních textech (především smlouvách) se používají zejména proto, aby se předešlo opakování jmen a názvů v dokumentu, avšak i tak jde spíše o tradici, nežli užitečnost. V obecném jazyce se používají velmi zřídka.


HERE + předložka

Příslovce here odkazuje na text/dokument, který máme právě v ruce, resp. dokument, ve kterém se toto slovo vyskytuje. Lze jej tedy nahradit slovy this text/this document apod.

Např.: 

 • hereto = to this text/document/agreement/…
 • hereby = by this text/document/agreement/…
 • hereinafter = after in this…
 • hereafter = after this…
 • hereinbefore = before in this…
 • herein = in this…
 • hereinabove = above in this…
 • hereof = of this…
 • hereat = at this…
 • hereon/hereupon = on this/upon this…
 • herewith = with this…
 • hereunder = under this…

+ hereinto, herefrom, hereinbelow, hereabout, heretofore, herewithin,…

 

I declare by this document that… -> I hereby declare that… Prohlašuji tímto, že…
(výraz this document nahradíme příslovcem HERE, předložku BY ponecháme a vznikne složenina HEREBY)

 

Další příklady:

I, Josef Novák, empower by this Power of Attorney -> I, Josef Novák, hereby empower… Já, Josef Novák, tímto zplnomocňuji…

I enclose two copies of the Contract with this document. -> I enclose herewith two copies of the Contract. Přikládám (k tomuto dokumentu) dvě kopie Smlouvy.

The parties to this contract agree as follows … -> The parties hereto agree as follows … Smluvní strany této smlouvy se dohodly následovně… 

According to the interpretation of this document. -> According to the interpretation hereof

This Employment Agreement (after in this Agreement referred to as the „AGREEMENT“) is made effective on… -> This Employment Agreement (hereinafter referred to as the „AGREEMENT“) is made effective on…

This agreement shall commence on the date of signature of this agreement. -> This agreement shall commence on the date of signature hereof.


THERE + předložka

Příslovce there odkazuje na jiný text/dokument odlišný od listiny, kterou máme v ruce.

 • thereby = by that text/document/situation…
 • thereof = of that text/document/…
 • thereafter = after that
 • therein = in that
 • thereat = at that
 • thereon = on that
 • therewith = with that

+ thereagainst, therearound, thereat, therebeyond, therefor, therefrom, thereinafter, thereover, thereabout, therethrough, therethroughout, thereto, theretofore, thereunder, thereunto, thereupon, therewithin, …

 

Příklady:

…the land and the buildings thereonpozemek a budovy na něm (s ním související)…

He became a British citizen, thereby gaining the right to vote. Stal se britským občanem, čímž získal právo volit.

Several of the terms of the contract have not been upheld, thereby making the contract null and void.

This Contract shall follow the provisions of Act No. 123, and other Acts referred to therein.

According to the interpretation of that document. -> According to the interpretation thereof

The policy requires an initial payment of 10% up front, with monthly payments of $100.00 thereafter.


WHERE + předložka

Složeniny s where patří mezi nejméně používané, často se nahrazují vztažnými větami.

 • whereby = by which, by means of which
 • whereof = of which
 • whereat = at which
 • wherefore = for that reason; therefore
 • whereon = on which
 • whereupon = on which
 • wherein = in which

+ whereabout, whereabouts, whereafter, whereas, wherefrom, whereinto, whereover, wherethrough, whereto, whereunder, wherever, wherewith, wherewithin, wherewithout, …

 

Příklady:

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention. Na důkaz čehož níže podepsaní, jsouce k tomu řádně zmocněni, podepsali tuto úmluvu.

The Committee had issued an opinion wherein it recommended that… Výbor vydal stanovisko, ve kterém konkrétně doporučil, aby…

We need to find a way of connecting with people in the pandemic, whereby we avoid physical contact. Potřebujeme nalézt způsob, jak se spojit s lidmi během pandemie, abychom se vyvarovali fyzickému kontaktu.

Pictography is a form of proto-writing whereby ideas are transmitted through drawing.

Many commercial contracts include clauses which set out a process whereby notice must be given and in what form.


 

Sdílejte

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *