Vazba „have sth done“/“dát si něco udělat“

 29. září, 2017 Admin
Obtížnost    

Have something done

Použití

Vazba „have something done“ se používá, chceme-li vyjádřit, že jsme si dali/nechali něco udělat od někoho jiného. Užívá se tedy převážně, pokud hovoříme o využití nějaké služby: nechat si opravit auto, dát si ostříhat vlasy, nechat si zkontrolovat krevní tlak apod.

Srovnejte:

I cut my hair. Já jsem si ostříhal vlasy.
X
I had my hair cut (by a hairdresser). Nechal/Dal jsem si ostříhat vlasy (kadeřníkem).

Tvoření

Ona tři slova „have something done“ včetně slovosledu je vhodné si dobře zapamatovat, neboť jsou vodítkem k tomu, jak vazbu zakomponujeme do věty.

Sloveso have bude vždy odpovídat osobě a slovesnému času. Po slovese have následuje předmět (something), tedy to, co jsme si nechali „udělat“. Co konkrétně jsme si nechali „udělat“ je pak, jak napovídá tvar slovesa „done“ v minulém příčestí, tj. pravidelná slovesa + přípona –ed; u nepravidelných sloves použijeme tzv. třetí tvar.

HAVE something DONE

I have my nails polished every month.

(have = tvar slovesa v přít.čase, neboť si necháváme lakovat nehty opakovaně – každý měsíc)

(my nails = předmět)

(polished = lakovat; pravidelné sloveso vyjadřující činnost)

 

I had my car repaired yesterday. Včera jsem si dal spravit auto.

Did you have your car repaired? Dal sis spravit auto?

I have had the oil in my car changed. Nechal jsem si v autě vyměnit olej.

I am going to have my hair cut. Nechám si ostříhat vlasy.

Anne has her teeth checked every year. Anne si nechává kontrolovat zuby každý rok.

I lost my key. I will have to have another key made. Ztratil jsem klíč. Budu si muset nechat udělat nový.

She has had her nose pierced. Nechala si dát do nosu piercing.

You look nice! Have you had your hair cut? Vypadáš skvěle. Dal ses ostříhat?

We are having our living room redecorated next week. Příští týden nám budou malovat obývací pokoj.

If you can’t see properly, you should have your eyes tested. Pokud dobře nevidíte, měl byste si nechat zkontrolovat zrak.

I need to have my suit cleaned. Potřebuji si dát vyčistit oblek.

Pozn.: Sloveso „have“ může být nahrazeno slovesem „get„, avšak není to příliš časté; význam zůstává stejný, jde ale o méně formální variantu. Např.: They got their washing machine fixed.


Paradoxně má vazba have something done ještě jiné použití, kterým můžeme vyjádřit, že se nám přihodilo něco nepříjemného, co jsme nečekali nebo nechtěli zvláště obsahuje-li věta nějaké sloveso, popisující negativní, nechtěné aktivity.

Jim had his car stolen. Jimovi ukradli auto.

(Jim si samozřejmě nenechal schválně ukrást auto. Věta by se dala vyjádřit i obyčejným trpným rodem: Jim’s car was stolen. Vazba „have sth done“ narozdíl od trpného rodu lépe vyjadřuje „nechtěnost a nepříjemnost“.)

 


 

 

 

Sdílejte