Stručný obsah

Gramatika

Podstatná jména

Hromadná podstatná jména

Jak zpočitatelnit nepočitatelná podst.jména

Přídavná jména

Příd. jména zakončená na -ing/-ed

Zájmena

little/a little, few/a few

Číslovky

Základní a řadové číslovky

Slovesa

Slovesné časy

Přehled slovesných časů

Přítomný čas prostý | Přítomný čas průběhový

Stavová a dynamická slovesa

Minulý čas prostý | Minulý čas průběhový

Nepravidelná slovesa

Předminulý čas prostý

Předpřítomný čas prostý | Předpřítomný čas průběhový

Vyjadřování budoucnosti: will, going to

Předbudoucí čas prostý

Kondicionály

Přehled kondicionálů | Kondicionály – rozdíly

První kondicionál | Druhý kondicionál | Třetí kondicionál

Inverze v podmínkových větách

Modální slovesa

muset, nemuset, nesmět

used to/be used to/get used to

Ostatní

vazba „have sth done“

Přitakání: So do I/Neither do I

Vyjadřování času

Přací věty: Wish/if only

Nepřímé otázky

Slovní zásoba

Aplikace na výuku slovní zásoby

Nejlepší mobilní aplikace k výuce angličtiny

Nejčastější anglická přirovnání

Abeceda + spelling

britská X americká slovní zásoba

make X do

borrow X lend

lie X lay

say X tell

from X since

Oslovování

Jak překládat akademické tituly

Jak správně psát apostrof

Jak překládat „miliardu“

Jak používat výraz „due“

fit X suit

Czenglish

Mám pravdu X I have the truth

dělat chyby X do mistakes

actual X aktuální

akce X action

on the picture X in the picture

I haven’t a car X I don’t have a car

sympathetic X nice

How is it called in English? X What is it called in English?

money X dollars

information X informations

married with X married to

I have a birthday X it is my birthday

forget X leave

soon X early

abroad X to abroad

protekce X protection

Sdílejte