Jak překládat „nabýt platnosti/účinnosti“

 30. ledna, 2021 Admin
Obtížnost    

come into force X come into effect

 

Platnost (force) a účinnost (effect) právního předpisu nejsou synonymní výrazy, i když je tak někdy laická veřejnost chápe. Dle českého práva platnost právního předpisu znamená, že se daný právní předpis stane součástí právního řádu České republiky – zveřejněním ve Sbírce zákonů. Datum účinnosti pak představuje den, kdy se předpis stává účinným, tj. závazným pro adresáty, kteří jsou povinni se dle takového předpisu chovat, a ze kterého jim vznikají práva a povinnosti. Mezidobí, kdy je předpis platný, nikoliv však ještě účinný, se nazývá legisvakance (vacantia legis).

nabýt platnosti = come into force

nabýt účinnosti = come into effect/become effective

datum účinnosti = effective date

U smluv, u nichž dochází k uzavření okamžikem podpisu obou stran, je možné použít come into force and effect on… .

 

Zdroj: CHOVANEC, Jan, Miroslav BÁZLIK a Teodor HREHOVČÍK. Soudní překlad a tlumočení. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-80-7357-684-4.

 

Sdílejte