Jak používat výraz „due“

 12. října, 2022 Admin
Obtížnost    

Expression „due“

Výraz „due“ může ve větě plnit několik funkcí, především funkci přídavného jména, nebo předložky.

I/   Přídavné jméno:

Due“ vyjadřuje skutečnost, že má něco nastat, že se něco očekávaného.

The results are due on Monday. Výsledky mají být v pondělí.

What time is the train due? V kolik má ten vlak přijet?

His new book is due to be published next week. Jeho nová kniha má vyjít příští týden.

The baby is due in May. Dítě se má narodit v květnu.

The invoice is due on 31 January. Faktura je splatná 31.ledna.


II/   Předložka:

due to“ = kvůli, vzhledem (něčemu), z důvodu (něčeho). „Due to“ se užívá zejména ve formální angličtině, v běžné angličtině je častější výraz „because of“.

He died due to lack of oxygen. Zemřel z důvodu nedostatku kyslíku.

I was late for work due to heavy traffic. Přišel jsem pozdě do práce kvůli silnému provozu.

The flight was delayed due to bad weather. Let byl zpožděn kvůli špatnému počasí.

 

We cancelled the picnic because of the weather. Kvůli počasí jsme zrušili piknik.


III/   Některá ustálená spojení:

due date = datum splatnosti

in due course = v řádnou/náležitou dobu, řádně

in due time = ve správný čas, v náležitou dobu

with due respect = při vší úctě

Sdílejte