Nejčastější frázová slovesa

 3. května, 2020 Admin
Obtížnost    

Common Phrasal Verbs

A

ask about – zeptat se na (něco)
ask for – požádat o (něco)

B

break into – vloupat se
break out – propuknout, vypuknout
break up – rozejít se
bring up – vychovat; nadhodit (téma)
bump into – narazit (na známého)
buy off – podplatit; odkoupit (něco od někoho)

C

call off – odvolat, zrušit
calm down – uklidnit (se), utišit (se)
carry on – pokračovat
carry out – provést, vykonat
catch on – chápat, dojít (co komu)
cheer up – rozveselit, povzbudit
come across – narazit na (něco), najít (náhodou)
come through – přežít (těžkou situaci)
cut down on – omezit, snížit (spotřebu)

D

deal with – jednat s (někým); zabývat se (něčím); řešit; vypořádat se s (něčím)
do up – zapnout (knoflíky,…), zavázat (tkaničky,…)
dress up – vyšnořit se, naparádit se
drop in – zastavit se (u někoho), zaskočit na návštěvu

E

end up – skončit, dopadnout (nějak)

F

fall apart – rozpadnout se
fall for – zamilovat se; naletět, skočit na (lež,…)
fall off – spadnout (z koně,…)
fall out with – pohádat se s (někým)
fall over – svalit se, spadnout
fill in – vyplnit (formulář)
find out – zjistit

G

get away with – uniknout (trestu,…)
get by – vystačit si s (něčím)
get in – nastoupit do (auta)
get off – vystoupit z (MHD)
get on – nastoupit do (MHD)
get on with sb – vycházet s (někým)
get out of – vystoupit z (auta)
get over – překonat, zotavit se
get rid of – zbavit se (něčeho)
get up – vstávat
give away – rozdat, darovat
give up – vzdát se, vzdát (něco); přestat s (něčím)
go off – zkazit se; začít zvonit (budík,…); znechutit si
go on – pokračovat
go out with sb – chodit s někým
go through – zažít, prožít; projít; pročíst
grow up – vyrůstat

H

hand in – odevzdat
hang up – zavěsit (telefon)
hold on – počkat

K

keep on – setrvat, dále něco dělat, pokračovat (v něčem)

L

leave behind – zanechat po sobě; odejít; být pozadu
let sb down – zklamat (někoho)
lie down – lehnout si
look after – starat se o (někoho/něco)
look for – hledat
look forward to – těšit se na (někoho/něco)
look into – prošetřit, podívat se něčemu na kloub
look out – pozor!
look up – vyhledat (něco)

M

make out – rozpoznat, předstírat
make up – nalíčit se; usmířit se; vymyslet (něco)

P

pass away – zemřít
pay off – splatit; vyplatit se
pick up – sebrat (ze země); vyzvednout
plug in – zapojit, zastrčit
pop in – zaskočit, stavit se na návštěvu
put away – uklidit, sklidit, dát na místo; utratit (zvíře)
put down – zapsat si; ponižovat (někoho)
put off – odložit (na později); odradit
put on – obléknout si
put out – uhasit
put through – přepojit (telefon)
put up with sb/sth – smířit se s (něčím), snášet (něco), tolerovat

R

rip off – natáhnout, oškubat (nepoctivým prodejem)
run into – narazit na (někoho/něco)
run out of – dojít (benzin, peníze, …)
run over – přejet, srazit

S

see off – vyprovodit (někoho)
see through – prokouknout, odhalit
see to – dohlédnout na (něco)
set off – vyrazit, vydat se na cestu
set out – vyrazit, vydat se na cestu
set up – založit (firmu), nastavit
show off – předvádět se, vytahovat se
sit down – sednout si
slow down – zpomalit
sort out – vyřešit
speak up – mluvit nahlas
switch off – vypnout
switch on – zapnout

T

take after – podobat se
take back – vrátit, vzít zpět
take off – svléknout si, sundat si
take on – zaměstnat
take over – převzít (vedení, firmu), ovládnout
take up – začít se věnovat (sportu, …)
talk into – přemluvit, přesvědčit
tell off – vynadat
think over – promyslet, nechat si projít hlavou
think through – promyslet
throw away – vyhodit
try on – vyzkoušet si (oblečení)
turn (a)round – otočit se, obrátit se
turn down – ztlumit, snížit; zamítnout (žádost)
turn off – vypnout
turn on – zapnout
turn out – ukázat se (být nějakým), dopadnout, vyvrbit se (nějak); vypnout, zhasnout
turn over – obrátit (se), otočit (se) (vzhůru nohama, na druhou stranu)
turn up – zesílit (hlasitost,…); objevit se

W

work out – vyřešit; vypočítat; posilovat
write off – odepsat, odrovnat (něco)


 

Sdílejte