Nepřímé otázky

 3. listopadu, 2018 Admin
Obtížnost    

Indirect Questions

Při tvoření otázek je nutné si uvědomit, zda se jedná o otázku přímou či nepřímou. Tyto dva typy se liší především odlišným slovosledem. Zatímco na slovosled přímých otázek jsou již všichni zvyklí, slovosled v otázkách nepřímých je často záludný.

Přímé otázky

Přímé otázky se tvoří dle standardních pravidel inverzí podmětu a přísudku, případně za použití pomocných sloves.

How old are you?
How are you?
What is the time?
How much does it cost?
What did you do yesterday?

V některých situacích, zvláště tážeme-li se pro nás neznámého člověka, je vhodnější zvolit otázku nepřímou, která je považována za zdvořilejší.

Nepřímé otázky

Nepřímé otázky vždy obsahují nějaké uvozovací slovní spojení (např. Can you tell me…), po kterém následuje samotný dotaz. Je ale nutné si uvědomit, že pravidla týkající se otázek (inverze podmětu a přísudku, pomocná slovesa do/does/did) se aplikují pouze na zmíněné uvozovací slovní spojení, nikoli na dotaz samotný (ve vedlejší větě), který má slovosled jako normální oznamovací věta.

Přímá otázka:

How old are you? (-> tradiční otázka s inverzí podmětu a přísudku)
How much does it cost?
What does this word mean?
Where did you go yesterday?

Nepřímá otázka:

Can you tell me how old you are? (-> ve druhé větě je slovosled typický pro oznamovací větu)
Do you know how much it costs?
Do you know what this word means?

Can you tell me where you went yesterday?

Příklady uvozovacích spojení:

Can/Could you tell me…?
Do you know…?
I wonder/I was wondering…?
Would you mind telling me…?
Do you have any idea…?

Pokud jde o zjišťovací otázku, na kterou odpovídáme „ano/ne“, je nutné při tvoření nepřímé otázky začlenit ještě slovo if (jestli, pokud), nebo whether (zda).

Does she work? —> Do you know if/whether she works? Víš, jestli/zda pracuje?
Have they been to the USA? —> Can you tell me if/whether they have been to the USA? Můžeš mi říci, zda byli v USA?
Are you going to work tomorrow? —> Do you know if/whether you are going to work tomorrow. Víš, jestli jdeš zítra do práce?


Pozn.: Pamatujte však na případy, kdy je v úvodní větě sloveso v minulém čase, v takovém případě musí nastat ve vedlejší větě/nepřímé otázce posun časů dle pravidel souslednosti časů v nepřímé řeči. O tomto tématu ale později…

Přímá otázka: The teacher: „Where were you yesterday?“ Kde jsi byl včera?

Nepřímá otázka: The teacher asked me where I had been the day before. Učitel se mě zeptal, kde jsem byl včera. 

(–> sloveso „asked“ v hlavní větě je v minulém čase, proto musí ve vedlejší větě dojít k posunu času – z času minulého na čas předminulý a zároveň posunu příslovečného určení místa – yesterday –> the day before)

Sdílejte

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.