Rozdíl mezi slovesy LIE a LAY

 23. prosince, 2018 Admin
Obtížnost    

LIE x LAY

U sloves lie a lay se chybuje především proto, že jejich tvary pro minulý čas a příčestí minulé jsou si velmi podobné. Další problém způsobuje fakt, že sloveso lie má ve skutečnosti dva významy. Význam lie jako pravidelného slovesa je lhát, zatímco význam lie jako nepravidelného slovesa je ležet.

LIE = lhát; pravidelné sloveso (tvar pro minulý čas: LIED, příčestí minulé: LIED, přítomné příčestí/-ing tvar: LYING)

I would never lie to you. Nikdy bych ti nelhal.
She lied about her age. Lhala o svém věku.
I could tell from her face that she was lying. Z jejího obličeje bylo vidět, že lže.

LIE = ležet; nepravidelné sloveso (tvar pro minulý čas: LAY, příčestí minulé: LAIN, -ing tvar: LYING)

Don’t lie in the sun for too long. Nelež na tom slunci příliš dlouho.
The book lay open on the table. Kniha ležela otevřená na stole.
I saw him lying under the tree. Viděl jsem ho, jak leží pod stolem.

LAY = položit, klást, snášet vejce, prostřít stůl; nepravidelné sloveso (tvar pro minulý čas: LAID, příčestí minulé: LAID, -ing tvar: LAYING)

The flies lay their eggs on decaying meat. Mouchy kladou vajíčka na zkažené maso.
They laid a wreath on the place where many people died. Položili věnec na místo, kde zemřelo mnoho lidí.
John was laying the table. John prostíral stůl.


Další vybrané fráze se slovesy „lie“ a „lay“:

  • lay off = propustit ze zaměstnání (pro nedostatek práce)
  • lay charges against somebody = vznést proti někomu obvinění
  • lay the blame on somebody = svést na někoho vinu
  • lay claims to something = vznést na něco nároky
  • lay the foundations of/for something = položit základy něčeho
  • let sleeping dogs lie = neštourat do vosího hnízda
  • to be lying through someone’s teeth = lhát, jako když tiskne
  • lie idle = ležet ladem, být nevyužitý
Sdílejte

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.