Stop, forget, remember, regret, try + infinitiv nebo gerundium (-ing)

 16. ledna, 2022 Admin
Obtížnost    

Stop, forget, remember, regret, try + infinitiv or gerund (-ing)

Po slovesech stop, forget, remember, regret, try mohou následovat dva tvary slovesa – infinitiv včetně částice to, nebo tzv. gerundium (-ing tvar). Mezi těmito dvěma tvary jsou ovšem zásadní rozdíly ve významu.

I/ FORGET, REMEMBER, REGRET + gerundium (-ing tvar)

Obecně platí, že pokud jsou slovesa FORGET, REMEMBER, REGRET následována -ing tvarem slovesa (gerundium), vyjadřuje toto gerundium děj, který se odehrál před dějem, které vyjadřuje sloveso v hlavní větě (forget, remember, regret). Gerundium může být rovněž nahrazeno tvarem having + příčestí minulé.

I remember locking the door. = I remember having locked the door. Pamatuji si, že jsem zamykal dveře. (= „zamykání“ se odehrálo dříve než to, že si „pamatuji“)

I regret telling her lies. = I regret having told her lies. Lituji, že jsem ji lhal. (= „lhaní“ bylo dříve než „lítost“)

I regret spending so much money last night. Lituji, že jsem včera večer utratil tolik peněz.

I regret not telling her the truth. Lituji, že jsem ji neřekl pravdu.

I still remember being nervous on my first day of school. Stále si pamatuji, jak jsem byl první den školy nervózní. (= „nervozita“ byla dříve než „pamatování“)

I will never forget meeting my boss for the first time. Nikdy nezapomenu na první setkání se svým šéfem.


II/ FORGET, REMEMBER, REGRET + infinitiv

Jsou-li ale slovesa FORGET, REMEMBER, REGRET následována infinitivem, pak tento infinitiv odkazuje na děj, který se odehrává ve stejnou dobu, jako děj vyjádřený slovesem v hlavní větě (forget, remember, regret), nebo až po něm.

This morning I remembered to lock the door. (= nejdříve bylo „vzpomenutí si“, pak teprve „zamykání“) Dnes ráno jsem nezapomněl zamknout dveře.

Do not forget to buy some eggs. (= „nezapomenutí“ předcházelo nákupu) Nezapomeň koupit vejce.

I forgot to bring my books to school. (= nejdříve bylo „zapomenutí“, poté „nepřinesení“ knih) Zapomněl jsem si do školy přinést knihy.

We regret to inform you that your application has been rejected. (= „lítost“ je ve stejnou dobu jako „oznámení“) S lítostí vám oznamujeme, že vaše žádost byla zamítnuta.

We regret to inform you that the train has been delayed. S lítostí vám oznamujeme, že má vlak zpoždění.

Pozn.: 

remember + infinitiv se často překládá jako „nezapomenout něco udělat“:

Please remember to lock the door. Prosím nezapomeň zamknout dveře.

Remember to call Jane tonight. Nezapomeň dnes večer zavolat Janě.

He remembered to send me the documents. Nezapomněl mi poslat ty dokumenty.

Did you remember to buy tea? Nezapomněl jsi koupit čaj?

She remembered to send a card to her grandmother. Nezapomněla poslat babičce přání.


III/ STOP + gerundium (-ing tvar)

STOP + -ing tvar vyjadřuje, že jsme přestali s nějakou aktivitou, zvykem/zlozvykem.

I stopped smoking last year. Loni jsem přestal kouřit.

I’ve stopped buying coffee. Přestal jsem si kupovat kávu.

Stop asking me silly questions. Přestaň se mě ptát na hloupé otázky.

Stop talking. Přestaňte mluvit.


IV/ STOP + infinitiv

STOP + infinitiv – vyjadřuje, že někdo přestane činit nějakou aktivitu, aby začal dělat jinou. Použitím infinitivu se často překládá česká spojka aby.

I stopped (working) to have a cigarette. Přestal jsem (např. pracovat), abych si dal cigaretu.

I stopped to buy a coffee on the way to work. Při cestě do práce jsem zastavil, abych si koupil kávu.

They stopped (driving) to buy some souvenirs. Zastavili, aby si koupili nějaké suvenýry.


V/ TRY + infinitiv

TRY + infinitiv vyjadřuje cíl, kterého se snažíme dosáhnout.

I tried to open the window but it was stuck. Snažil jsem se otevřít okno, ale bylo zaseklé. (= otevření okna byl v tomto případě náš cíl)

I tried to lock the door, but the key was broken. Zkusil/Snažil jsem se zamknout dveře, ale klíč byl zlomený. (= cílem bylo zamknout dveře)

I’m trying to learn Japanese. Snažím se naučit japonsky. (= naučit se japonsky je náš cíl)


VI/ TRY + gerundium (-ing tvar)

Pomocí TRY + ing tvaru vyjadřujeme možné metody, kterými se pokoušíme dosáhnout nějakého cíle.

It was hot in the room so I tried opening the window. V pokoji bylo teplo, tak jsem zkusil otevřít okno. (= otevření okna byla jedna z možných metod k dosažení cíle, kterým bylo vyvětrat)

I tried counting sheep and taking sleeping pills. Zkoušel jsem počítat ovečky a vzít si prášky na spaní. (= metody k dosažení cíle, kterým bylo usnout)

Have you tried changing the batteries? Zkoušel jsi vyměnit baterky? (=výměna baterií byla pouze jednou z metod k dosažení cíle, kterým bylo zprovoznit přístroj)

Have you tried turning it off and on? Zkoušel jsi to vypnout a zapnout?

I wanted to stop smoking, so I tried using nicotine patches. Chtěl jsem přestat kouřit, tak jsem zkusil používat nikotinové náplasti. (= cílem bylo přestat kouřit, používání náplastí bylo jen metodou k dosažení tohoto cíle)


Sdílejte