Nejčastější chyby středně pokročilých

 16. září, 2022 Admin
Obtížnost    

Common Mistakes (Intermediate)

 

1/ Záměna MUSTN’T a DON’T HAVE TO

mustn’t = nesmět

You mustn’t smoke in the office. V kanceláři nesmíte kouřit.

 

don’t have to = nemuset

I don’t have to go to work at weekends. O víkendech nemusím chodit do práce.

Více o tomto tématu zde.


2/ Chybné kolokace se slovesy MAKE a DO

Mezi nejčastěji chybovaná spojení se slovesy make a do patří tato:

make mistakes = dělat chyby

make changes = udělat změny

make progress = dělat pokrok

do an English course = dělat kurz angličtiny

do a project = dělat projekt

do an exam = dělat zkoušku

Více o tomto tématu zde.


3/ Záměna přítomného času prostého a průběhového

Chybné použití přítomného průběhového času pro děje, které se opakují.

I am working as an HR specialist.
I work as an HR specialist.

I am living in Prague. (v případě přechodného/dočasného bydliště by přít. průběhový čas byl správný)
I live in Prague.


4/ Chyby v předložkových vazbách

Nejčastější chyby bývají v těchto předložkových vazbách:

Maria is married with Tom. -> Maria is married to Tom.

She’s spent all the money for clothes. -> She’s spent all the money on clothes.

Customers complained on bad services. -> Customers complained about bad services.

Let me congratulate you to your promotion. -> Let me congratulate you on your promotion.

She’s good in cooking. -> She’s good at cooking.

They want to invest to gold. -> They want to invest in gold.

She specializes on marketing. -> She specializes in marketing.

Více o předložkových vazbách zde.


5/ Používání budoucnosti po časových spojkách

Odkazuje-li vedlejší věta časová uvozená časovými spojkami do budoucnosti, používáme pouze přítomný čas prostý, nikoliv budoucnost. Jde především o časové spojky when, after, before, when, as soon as, until, while.

I will call you when I will come home. -> I will call you when I come home.

I will call you as soon as I will get to the office. -> I will call you as soon as I get to the office.

After she will come here, she’ll pick you up. -> After she comes here, she’ll pick you up.

Více o tomto tématu zde.


6/ Opomíjení předložky FOR

Vyjadřujeme-li, že něco trvalo/trvá po jistou dobu, je nutné použít předložku FOR. V češtině se ve většině případů žádná předložka nepoužívá.

I waited for him for five hours.

I’ve known him for ten years.

We talked for a while.


7/ Použití chybných časů v podmínkových větách (kondicionálech)

If it will be sunny, we will go out. -> If it is sunny, we will go out.

If I would be a millionaire, I would buy a house. -> If I were a millionaire, I would buy a house.

Více o prvním kondicionálu zde. O druhém kondicionálu zde.


8/ Záměna BY a UNTIL

Let me know until the end of the week. -> Let me know by the end of the week.

Více o tomto tématu zde.


9/ Shoda podmětu s přísudkem

Některá podstatná jména se vyskytují pouze v množném čísle (sloveso je rovněž v plurálu). Jde zejména o tato: clothes, police, scissors, goods, cattle, glasses, trousers, …

The police is coming.
The police are coming.

The goods was very expensive.
The goods were very expensive.

The clothes is in the washing machine.
The clothes are in the washing machine.


10/ Použití infinitivu/gerundia

Toto téma souvisí s tzv. větnými vzorci, které určují, zda po slovese následuje další sloveso ve tvaru infinitivu, nebo gerundia (-ing tvaru). Následuje-li sloveso po předložce, je vždy v -ing tvaru.

He suggested to go to the cinema.
He suggested going to the cinema.

I look forward to meet you.
I look forward to meeting you.


11/ Chyby související s tzv. FALSE FRIENDS

Jde o slova, která se zdánlivě podobají českým výrazům, ve skutečnosti mají ale jiný význam.

actual = skutečný, opravdový (nikoliv aktuální). Aktuální = current

control – většinou neznamená kontrolovat. control = ovládat; check = kontrolovat

eventually – neznamená eventuálně, nýbrž nakonec

politics = politika; politician = politik

document = dokument, doklad, listina (úřední, oficiální,…); documentary = dokument ve smyslu dokumentárního (faktografického) filmu


12/ Chybná výslovnost některých slov

Správná výslovnost je uvedena níže:

support /səˈpɔːt/

event /ɪˈvent/

butcher /ˈbʊtʃə/

café /ˈkæfeɪ/

desert /ˈdezət/

dessert /dɪˈzɜːt/

pint (of beer) /paɪnt/

flood /flʌd/

(shower) gel /dʒel/


13/ Chyby v počitatelnosti

Následující slova jsou nepočitatelná, avšak mnoho studentů s nimi pracuje jako s počitatelnými, tj. používají neurčitý člen (a/an), číslovku, tvoří množné číslo.

advice, knowledge, news, information, baggage/luggage,…

 

Některá slova mohou být počitatelná i nepočitatelná, dle toho v jakém významu jsou použita:

experience = zkušenost (nepočitatelné) X an experience = zážitek (počitatelné)

paper = papír (nepočitatelné) X a paper = noviny (počitatelné)

hair = vlasy (nepočitatelné) X a hair = chlup (počitatelné)


14/ Záměna FEWER a LESS

Fewer i less(2.stupeň přídavných jmen FEW a LITTLE) souvisí také s tématem počitatelnosti:

few/fewer/fewest = méně (pro počitatelná podst. jména)

You make fewer mistakes than you used to.

 

little/less/least = méně (pro nepočitatelná podst. jména)

Doctors recommend eating less salt.

Více o tomto tématu zde.


15/ Používání slovesa WILL namísto BE GOING TO

U spousty mluvčích je tendence používat sloveso WILL ve všech případech vyjadřování budoucnosti. Pokud ale hovoříme o plánech, či předvídáme na základě důkazu, je nutné užít vazbu be going to.

Více o vyjadřování budoucnosti zde.


16/ Záměna SO a SUCH (A)

 • so + přídavné jméno/příslovce
 • such a + přídavné jméno + podstatné jméno (počitatelné)
 • such + přídavné jméno + podstatné jméno (nepočitatelné, nebo množné číslo)

You’ve got so big car. -> You’ve got such a big car.

She’s so nice person. -> She’s such a nice person.


17/ Chybějící předpřítomný čas pro děje/stavy, které trvají od minulosti do současnosti

I am working here since 2008. -> I have been working here since 2008.

I live in Prague for 10 years. -> I have been living in Prague for 10 years.

I have this car for a long time. -> I have had this car for a long time.


18/ Použití TOO/ME TOO i pro reakce na záporné věty

Pokud přitakáme na kladnou větu, užijeme TOO, případně Me too:

A: I’d like to go to a pub. B: I’d like to go to a pub too./Me too.

Na zápornou větu je však nutné reagovat pomocí EITHER/Me neither.

A: I don’t want to go anywhere. B: I don’t want to go anywhere either./Me neither.


19/ Chybný tvar slovesa po slovese STOP

Po slovese stop může následovat sloveso ve tvaru gerundia, nebo infinitivu. Jsou zde nicméně rozdíly ve významu.

 • STOP + -ing tvar vyjadřuje, že jsme přestali s nějakou aktivitou, zvykem/zlozvykem.

I stopped smoking last month.

Stop talking.

 

 • STOP + infinitiv – vyjadřuje, že někdo přestane činit nějakou aktivitu, aby začal dělat jinou. Použitím infinitivu se často překládá česká spojka aby.

I stopped to buy a coffee on the way to work.

Více o tomto tématu zde.


20/ Chyby v záporných předponách

Jde především o nadměrné užití záporné předpony UN-.

unpractical -> impractical

uncorrect – > incorrect

unperfect – > imperfect

unformal -> informal

Seznam záporných předpon zde.


21/ Chybná předložka ve spojení NA SVĚTĚ, NA OBRÁZKU/FOTCE, NA ZAHRADĚ

Správná předložka v těchto spojeních je IN, tedy:

in the world

in the picture/in the photo

in the garden


22/ Rozdíl mezi THE SECOND a THE OTHER

Při překladu slova druhý/á/é je nutné zohlednit celkový počet prvků:

 • the other = ten druhý (ze dvou)

Cross to the other side of the road.

 • the second = druhý (z více než dvou prvků)

He was the second of five children.


23/ Chybný překlad slov AKCE, UDÁLOST

Při překladu akce je potřeba mít na paměti, o jakou akci jde – zda se jedná o slevovou akci, sportovní akci apod.

Více o překladu slova akce lze nalézt zde.


24/ Chybný překlad OBJEDNAT SE U DOKTORA/ZUBAŘE/KADEŘNÍKA apod.

Čeští mluvčí často překládají objednání se u doktora/zubaře/kadeřníka… pomocí slova order. Správný překlad je ovšem make an appointment.

 • make an appointment at a doctor/a dentist/a hairdresser = objednat se u lékaře/zubaře/kadeřníka
 • I’d like to make an appointment to see Dr Brown. Rád bych se objednal u doktora Browna.
 • She has an appointment with the dentist at 5 o’clock. Je objednána z zubaře na 5. hodinu.
 • Visits to the doctor’s surgery are strictly by appointment. Návštěvy ordinace jsou výhradně po objednání.

25/ Chybné použití slovesa EXPLAIN

I will explain you the problem.

Ačkoliv by se mohlo zdát, že je výše uvedená věta správně, opak je pravdou, neboť neodpovídá slovesnému vzorci (pořadí přímého a nepřímého předmětu) pro sloveso explain.

Použití slovesa explain by mělo odpovídat tomuto vzorci: explain something (to somebody)

I will explain the problem to you.


26/ Chybný slovosled v nepřímých otázkách

Do you know what time is it?
Do you know what time it is?

Do you know how much does it cost?
Do you know how much it costs?

Can you tell me where is the station?
Can you tell me where the station is?

V některých situacích, zvláště tážeme-li se pro nás neznámého člověka, je vhodnější zvolit otázku nepřímou, která je považována za zdvořilejší.

Nepřímé otázky vždy obsahují nějaké uvozovací slovní spojení (např. Can/Could you tell me…, Do you know…), po kterém následuje samotný dotaz. Je ale nutné si uvědomit, že pravidla týkající se otázek (inverze podmětu a přísudku, pomocná slovesa do/does/did) se aplikují pouze na zmíněné uvozovací slovní spojení, nikoli na dotaz samotný (ve vedlejší větě), který má slovosled jako normální oznamovací věta.


27/ Sloveso v jednotném/množném čísle po zájmenech EVERYBODY, SOMEBODY, NOBODY apod.

Po zájmenech everybody, everyone, nobody, no one, anybody, somebody,.. je vždy sloveso v jednotném čísle.

Everybody is happy.

Everyone has bad days now and then.

Nobody is at home.

Is anybody at home?


28/ Použití I haven’t + podst. jméno vs. I don’t have + podst. jméno

I haven’t a car.

Have you a dog?

Teoreticky nejsou výše uvedené věty chybné. Jsou avšak poměrně zastaralé, a tak se v moderní angličtině za chybné považují.

V moderní angličtině používáme pro zápor/otázku pomocné sloveso DO:

I don’t have a car.

Do you have a dog? Yes, I do./No, I don’t.

 

Lze také použít britskou variantu HAVE GOT, která je bez pomocného slovesa DO:

I haven’t got a car.

Have you got a car? Yes, I have./No, I haven’t.

Pozn.: Neplést s have + příčestí minulé (3.tvar slovesa), což je tvar typický pro předpřítomný čas. Have je zde v roli pomocného slovesa.

I haven’t called him yet. Ještě jsem mu nevolal.

Have you called him yet? Už jsi mu volal?


29/ Vazba předmětu s infinitivem

Do you want that I make breakfast? -> Do you want me to make breakfast? Chceš, abych udělal snídani?

Pomocí vazby předmětu s infinitivem překládáme v mnoha případech českou spojku aby. Mezi nejčastější slovesa, která se v této vazbě mohou vyskytnout, patří např. want, need, tell, order, allow, expect, persuade, let, make,…

Vazbou předmětu s infinitivem rozumíme: sloveso + předmět + infinitiv

Do you want me to make breakfast? Chceš, abych udělal snídani? (me = předmět, to make = infinitiv slovesa)

I want you to go away. Chci, abys odešel.

I asked them to sign the document. Požádal jsem je, aby ten dokument podepsali.

He told her to leave. Řekl ji, aby odešla.

 

Pozn.: U sloves make a let se používá infinitiv bez částice to. Sloveso help se však může vázat s infinitivem s částicí to i bez ní.

She made him cry.

Let me introduce myself.

I helped the woman (to) carry her suitcase.

 


30/ Zaměňování sloves SAY a TELL

She said me everything. ->  She told me everything.

What did she say you? ->  What did she tell you?

I told that I didn’t want to go the same restaurant again. ->  I said that I didn’t want to go to the same restaurant again.

 You should never say a lie. ->  You should never tell a lie.

 He told nothing and left. ->  He said nothing and left.

Ačkoliv mají obě slovesa stejný význam, jejich použití ve větě se řídí odpovídajícími slovesnými vzorci, případně ustálenými spojeními.

Slovesné vzorce:

tell somebody something

say something (to somebody)

Více o rozdílu mezi slovesy say a tell zde.


31/ Chybný překlad Zapomněl jsem něco někde; forget vs. leave

 I forgot my umbrella at home. ->  I left my umbrella at home.

Zapomenout něco někde překládáme pomocí slovesa leave, pokud uvádíme také místo, kde jsme danou věc zapomněli.

Pokud ovšem neuvádíme místo, kde jsme něco zapomněli, použijeme forget:

I forgot my umbrella. (nezmiňujeme kde)

I forgot to take my umbrella.


Sdílejte